HCL 7 / 2018-01

 

ROMÂNIA

 JUDEŢUL SATU MARE

 CONSILIUL LOCAL AL

 MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

HOTĂRÂREA Nr.7/25.01.2018

 

privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. -  INSTITUŢII SERVICII CONEXE CĂILOR DE COMUNICAŢII RUTIERE SPĂLĂTORIE AUTO Amplasament : Str. Jubileului

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2008,

Luând act de cererea SC EURO CONTUR SRL în calitate de beneficiar înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 46955/03.10.2017, Avizului Favorabil al Arhitectului Şef nr. 24/15.12.2017, Raportul de Specialitate al Arhitectului Şef  nr. 1311/10.01.2018,   Expunerea de motive a Primarului municipiului Satu Mare nr. 1313/10.01.2018 în calitate de iniţiator, a Raportului de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios şi Arhivă cu nr. 3702/19.01.2018 , a Raportului Comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Local Satu Mare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile:

-  art.25, alin.(1), art37, alin.( 1) şi alineatele (1^1)-(1^3), art 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată

- art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,

- art. 863 litera c, art.881, art.1011 şi următoarele din Codul Civil

- art.18 secţiunea 6 din Ordinul 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001.

În temeiul prevederilor art. 36, alin.(5), lit.c) , alin.(6) lit.a), pct.11 şi art. 45, alin.(2), lit.e) şi art.121 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta

                                                         H O T Ă R Â R E:

 

Art.1 Se aprobă documentaţia  Planul Urbanistic Zonal -    Instituţii Servicii conexe căilor de comunicaţii rutiere - Spălătorie auto, Str. Jubileului, întocmit de S.C.NIRVANA STUDIO S.R.L. în conformitate cu proiectul nr. 3/2017 şi în conformitate cu anexele.

 

Art.2 Se acceptă oferta de donaţie a suprafaţei de 170 mp. teren denumit Lot 2 rezultat în urma dezlipirii parcelei cu nr. cad. 844/66 din c.f. 166663 precum şi a suprafeţei de 40 mp teren denumit Lot 2 rezultat în urma dezlipirii parcelei cu nr. cad. 844/63 din c.f. 162330 proprietatea SC EURO CONTUR S.R.L., în favoarea domeniului public al municipiului Satu Mare pentru drum public, conform ofertei de donaţie nr.376729.09.2017. Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donaţie vor fi suportate de către donator.

 

Art.3 După aprobare în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate imobiliară Satu Mare documentaţia specifică prevăzută de lege.

 

Art.4. Autorizaţiile de construire se vor elibera numai după asigurarea echipării tehnico- edilitare în conformitate cu art. 13 al.2, art.28 al.1 şi 2 din Regulamentul General de Urbanism respectiv art. 2.2.4 al.3 din RLU.

 

Art.5. Echiparea tehnico edilitară se va realiza de investitor de la reţelele existente în zonă.


Art.6  Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.

 

Art.7.Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare, domnul Albu Adrian, să semneze actul autentic de acceptare a donaţiei.

 

 Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate din subordine.

 

Art.9 Prezenta documentaţie se comunică prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevătut de lege, beneficiarului SC EURO CONTUR SRL, Primarului Municipiului Satu Mare, Arhitectului Şef şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

    Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează

          Ottilia Szejke                                            Secretar al municipiului

                                                                            Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

21

Nr total al consilierilor absenţi

2

Voturi pentru

21

Voturi împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale            

 

 

 

Înapoi