HCL 6 / 2019-01

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


HOTĂRÂREA Nr. 6/31.01.2019

privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social


Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019,
Luând act de raportul Direcției de Asistență Socială înregistrat cu nr. 248/15.01.2019, raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 3327/18.01.2019, expunerea de motive a primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 2656/16.01.2019 de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
În conformitate cu prevederile. art.6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art.28 din Anexa la H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. Avînd în vedere adresa D.A.S. Satu Mare nr. 54/7.01.2019 înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr. 444/7.01.2019.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Adoptă prezenta


H O T Ă R Â R E:

 

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Programul de desfăşurare a activităţii, de către beneficiarii de ajutor social apţi de muncă se stabileşte în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi ale săptămânii.
(2) Intervalul orar de desfăşurare al activităţii de către persoanele prevăzute la alin.(1) se va stabili în funcție de activitățile operative ale Poliției Locale.

Art.3 Identificarea locaţiilor de desfăşurare a activităţilor precum şi evaluarea calitativă a lucrărilor efectuate se vor efectua de către Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare şi Poliţia Locală Satu Mare.

Art.4 (1)Realizarea instructajului privind normele de tehnică a securităţii muncii, efectuarea pontajului zilnic şi comunicarea numărului de beneficiari prezenţi, pentru a putea realiza lucrările planificate, se vor efectua de către Direcția de Asistenţă Socială Satu Mare.
(2)Echipamentul de protecţie a muncii şi logistica necesară desfăşurării activităţilor se va asigura de către Direcția de Asistenţă Socială Satu Mare.

Art. 5 Transportul şi supravegherea beneficiarilor de ajutor social, apţi de muncă, pe toată durata desfăşurării lucrărilor se va efectua de către Poliţia Locală Satu Mare.

Art.6 Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local, tabelul cuprinzând persoanele care urmează să efectueze orele de muncă din familia beneficiară de ajutor social precum şi cel cuprinzând beneficiarii de ajutor social, vor fi afişate într-un loc vizibil, la sediul Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Direcția de Asistenţă Socială Satu Mare, Poliţiei Locale Satu Mare şi Instituţiei Prefectului - Judeţul SatuMare.


Președinte de ședință                                                   Contrasemnează
    Kiss Iosif                                                                      Secretar
                                                                                Mihaela Maria Racolța

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 18
Nr total al consilierilor absenţi 5
Voturi pentru 18
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi