HCL 6 / 2018-01

 

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

HOTĂRÂREA Nr.6/25.01.2018

 

privind aprobarea documentației  P.U.Z.

ZONA DE SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI COMPLEMENTARE COMPATIBILE" Amplasament: str. Careiului, nr.67, Satu Mare

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2018.

Luând act de cererea nr. 56813/29/11/2017 depusă de către S.C. Red Project Five S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare, Avizului Favorabil al Arhitectului şef nr. 22 din 15/12/2017, Raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 790/08.01.2018, Expunerea de motive a Primarului Municipiului Satu Mare nr. 794/08.01.2018, în calitate de iniţiator, a Raportului de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios şi Arhivă cu nr. 3741/19.01.2018 şi a Raportului Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Satu Mare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 În conformitate cu prevederile:

-         art. 25 alin (1), art. 37 alin (1) şi alineatele (1^1 ) - (1^3), art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată

-         art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,

-         art. 863 litera c,  art. 881, art. 1011 şi următoarele din Codul Civil

-         art. 18 secţiunea 6 din Ordinul 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001

În temeiul prevederilor  art. 36, alin(5), lit. c); alin.(6), lit.a), pct.11; art. 45 alin.(2), lit.e) şi art. 121, alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare

Adoptă prezenta,

 

H O T Ă R Â R E:

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia   Planul Urbanistic Zonal  „ZONA DE SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI COMPLEMENTARE  COMPATIBILE" str. Careiului, nr.67, Satu Mare, întocmit de  S.C. C&A ACCES S.R.L. arh. ILEA GHEORGHE atestat RUR, în conformitate cu proiect nr. 7/2016 şi în conformitate cu anexele.

 

Art.2 Se aprobă intoducerea in intravilan a terenului in suprafaţă de 8149 mp. reprezentat prin parcela înscrisă în cf. Nr. 177563 Satu Mare, nr. cad. 177563, proprietatea lui S.C. RED PROJECT FIVE S.R.L.

 

Art.3 Se acceptă oferta de donaţie a terenului în suprafata de 147,00 mp, din terenul cuprins în C.F. nr. 177563 Satu Mare, cu nr. Cad. 177563, proprietatea S.C. Red Project Five S.R.L., în favoarea domeniului public al Municipiului Satu Mare, pentru asigurarea profilului stradal pe str. Şteţiu Ştefan, conform ofertei de donaţie nr. 4367/24.11.2017. Cheltuielile aferente înscrierii şi autentificării actului de donaţie vor fi suportate de către donator.

 

Art.4 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare documentaţia specifică prevăzută de lege.

 

Art.5 Autorizaţiile de construire se vor elibera numai după asigurarea echipării tehnico-edilitare în conformitate cu art.13 al.2 , art. 28 al.1 şi 2 din Regulamentul Genaral de Urbanism respectiv art. 2.2.4 al.3 din RLU.

 

Art.6 Echiparea tehnico edilitară a zonei se va realiza de investitor de la reţelele existente în zonă.

 

Art.7 Se mandatează viceprimarul municipiului Satu Mare, domnul Albu Adrian, să semneze actul autentic de acceptare a donaţiei.

 

Art.8 Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 3 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.  


Art.9 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate din subordine.

 

Art.10 Prezenta documentaţie se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, beneficiarului S.C. Red Project Five S.R.L., Primarului Municipiului Satu Mare, Arhitectului Şef şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi se aduce la cunoştinţa publică.

 

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează

          Ottilia Szejke                                            Secretar al municipiului

                                                                            Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

21

Nr total al consilierilor absenţi

2

Voturi pentru

21

Voturi împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale            

 

 

Înapoi