HCL 6 / 2017-01

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


Abrogat de HCL 207/26.08.2021

 


HOTĂRÂREA nr. 6/26.01.2017

privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Satu
Mare, în vederea aplicării prevederilor art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal si pct. 168 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

 

 


 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.01.2017;
Luând act de Referatul de Specialitate al Directiei de impozite si taxe locale si al Arhitectului sef nr.50242/23.11.2016 prin care se propune aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Satu Mare, în vederea aplicării prevederilor art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal si pct. 168 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a formularelor tipizate ale acestuia, Expunerea de motive a Primarului municipiului Satu Mare nr.50244/23.11.2016 în calitate de iniţiator şi rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Avand în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; HG nr.1/2016 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 27, art.36 alin (2) lit b), alin (4) lit.c) şi al prevederilor art. 45 alin.2 lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,
Adoptă prezenta,

 

 

H O T Ă R Â R E

 


 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Satu Mare, în vederea aplicării prevederilor art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal si pct. 168 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, constituit in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.


Art.2 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevătut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, serviciilor din subordine, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                      Contrasemnat
Günthner Tiberiu                                                                                Secretar

                                                                                                               Suciu Mariana
                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


Total consilieri locali 23
Prezenţi 22
Pentru 22
Împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi