HCL 50 / 2018-02

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.50/22.02.2018

 privind vânzarea către Domuța Rodica a locuinţei situată

 în municipiul  Satu Mare  B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B , et.3, ap. 40

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2018;

Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 9668/19.02.2018, de expunerea de motive a viceprimarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 9669/19.02.2018, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 9775/20.02.2018 și  de  raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere Sentinţa civilă nra Tribunalului Satu Mare pronunțată în dosar nr. rămasă definitivă  prin Deciza civilă nr. a curții de apel Oradea prin care Consiliul Local al municipiului Satu Mare este obligat la emiterea unei hotărâri, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/1992, de aprobare a vânzării către reclamant a locuinţei pe care o deţine cu contract de închiriere;

Văzând prevederile  Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

În conformitate cu dispoziţile art. II din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85//1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.121 alin  (1) şi (2) , ale prevederilor art. 36   alin. (2)  lit. c şi alin (5) lit b  coroborate cu prevederile  art. 45 alin. (3) şi ale  prevederilor art. 123 alin (1),  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

 

H O T Ă R Â R E :

 

 Art.1 Se aprobă vânzarea către Domuța Rodica a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, et.3, ap. 40, la preţul de vânzare stabilit de reglementările în vigoare la data începerii procedurii de vânzare, respectiv la data de 22.05.2008, în conformitate cu dispoziţiile art. II din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992  privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat.

 

 Art.2 Preţul de vânzare, a locuinţei identificate la art. 1, este de lei,

calculat conform prevederilor Legii nr. 85/1992  privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 

Art.3 Se împuterniceşte viceprimarul municipiului Satu Mare domnul Albu Adrian, să semneze contractul de vânzare cumpărare.

 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului  Satu Mare, viceprimarului municipiului Satu Mare dl. Albu Adrian, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, doamnei Domuța Rodica şi Serviciului  Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează

           Zazula  Béla                                         Secretar al municipiului

                                                                            Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

20

Nr total al consilierilor absenţi

3

Voturi pentru

18

Voturi împotrivă

0

Abţineri

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale           

 

 

 

Înapoi