HCL 5 / 2018-01

 

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL SATU MARE

 CONSILIUL LOCAL AL

 MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.5/25.01.2018

 

privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Zonă mixtă:

activităţi productive, depozite şi servicii

Amplasament : Zona Str. Energiei şi Str. Mesteacănului

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2018,

Luând act de cererea numitului Ternar Ioan în calitate de beneficiar, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 49220/16.10.2017, Avizului Favorabil al Arhitectului Şef nr. 21/15.12.2017, Raportul de Specialitate al Arhitectului Şef  nr. 726/08.01.2018,   Expunerea de motive a Primarului municipiului Satu Mare nr. 729/08.01.2018 în calitate de iniţiator,  a Raportului de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios şi Arhivă cu nr. 3633/19.01.2018 şi a Raportului Comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Local Satu Mare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile:

-  art.25, alin.(1), art37, alin.( 1) şi alineatele (1^1)-(1^3), art 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,

- art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor  art. 36, alin.(5), lit.c) , alin.(6) lit.a), pct.11 şi art. 45, alin.(2), lit.e)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

Adoptă prezenta

                                                        H O T Ă R Â R E:

 

Art.1 Se aprobă documentaţia  Planul Urbanistic Zonal -  Zonă mixtă:  activităţi productive, depozite şi servicii, Zona Str. Energiei şi Str. Mesteacănului, întocmit de S.C.AD PAVI DINAMIC S.R.L. în conformitate cu proiectul nr. 87/2017 şi în conformitate cu anexele.

 

 

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.

 

 Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate din subordine.

 

Art.4 Prezenta documentaţie se comunică prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevătut de lege, beneficiarului Ternar Ioan, Primarului Municipiului Satu Mare, Arhitectului Şef şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează

          Ottilia Szejke                                            Secretar al municipiului

                                                                            Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

21

Nr total al consilierilor absenţi

2

Voturi pentru

21

Voturi împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale           

 

 

 

Înapoi