HCL 49 / 2018-02

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

                                  HOTĂRÂREA nr. 49/22.02.2018

 

privind

 a imobilului - teren, înscris în CF nr. 157652 Satu  Mare cu nr. top 14734/2 și vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 873 mp rezultată  în urma dezmembrării

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data   de 22.02.2018;

          Luând act de înregistrat sub   nr. 9148/15.02.2018, expunerea de motive a Viceprimarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. , de raportul de specialitate al Serviciului Juridic Contencios Arhivă înregistrat sub nr. 9717/20.02.2018, referatul Comisiei de soluţionare a cererilor care au ca obiect vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare aferente construcţiilor, curţi, grădini, înregistrat sub nr. 60223/20.12.2017 și de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

Având în vedere cererea petenților Mureșan Elisabeta și Mureșan Ștefan, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 19582/12.04.2017 și documentaţia pentru dezmembrarea terenului în suprafaţă de 873 mp din totalul de 1.173 mp,  înscris în  CF nr. 157652 Satu Mare (CF nr. 17059) cu nr. top 14734/2, aferent construcţiei amplasată în mun. Satu Mare, pe str. Azuga nr. 27, jud. Satu Mare.                           

Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini;                                  Ţinând seama de prevederile art. 36 alin.1 din Legea nr 18/1991 fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale  art. 4  din Legea    nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 879 alin. 2, art. 880 şi art. 888 din Cod civil, republicat, ale art.132 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, actualizat şi ale art. 24 din Legea nr. 7/1996, cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

     În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (5)  lit. b), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta 

 

 

                                                                H O T Ă R Â R E :                                                                                                          

                                       

 Art.1 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Satu Mare     a terenului în suprafață de 1.173 mp de teren, situat în intravilanul municipiului     Satu Mare, înscris în CF nr. 157652 Satu Mare (CF nr. 17059) cu nr. top 14734/2.

 

 Art.2 Se însuşeşte lucrarea de specialitate denumită "Plan de amplasament     şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare", întocmită de  persoană fizică autorizată Făt I. Nicolae, vizată de O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 63106/ 06.11.2017, care constituie anexă la prezenta hotărâre .

 

Art.3 Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren, înscris în CF nr. 157652 Satu Mare cu nr. top14734/2, în suprafaţă de 1.173 mp, conform documentaţiei cadastrale, menţionată la articolul anterior, după cum urmează:    

     cu categoria de folosinţă „arabil"

 - nr. topografic 14734/2, în suprafaţă de 300 mp

     cu categoria de folosinţă  „arabil".

 

Art.4 Se aprobă vânzarea prin negociere directă a imobilului - teren                            în suprafaţă de 873 mp, respectiv cota de 873/1.173 părţi aflat în intravilanul şi domeniul privat al Municipiului Satu Mare, str. Azuga nr.27, identificată sub              nr. cadastral 179851 - Lot 1, conform articolului anterior.

 

Art.5 Se aprobă , pentru suprafata de 873 mp, calculată conform preţurilor prevăzute în Anexa nr. 2 la H.C.L.  nr. 92/30.03.2017 pentru terenurile cu categoria de folosinţă „arabil".

 

Art.6 Se mandatează Președintele Comisiei de vânzare terenuri prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini, numită prin dispoziția primarului, să semneze actul autentic de dezmembrare și  vânzare - cumpărare a terenului.

 

Art.7 Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înființarea unei coli de carte funciară  și înscrierea în evidenţele CF a celor aprobate în articolele precedente.

 

 

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Comisia de soluţionare a cerererilor care au ca obiect vânzarea prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare şi compartimentele de specialitate din subordienea al Primarului Municipiului Satu Mare.

 

Art.9 Prezenta se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului             Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, O.C.P.I Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează

           Zazula  Béla                                         Secretar al municipiului

                                                                            Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

20

Nr total al consilierilor absenţi

3

Voturi pentru

20

Voturi împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale           

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi