HCL 48 / 2018-02

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


 

 

HOTĂRÂREA Nr. 48/22.02.2018

 

în suprafață  totală de 199 mp

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2018;

Luând act de raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat cu nr.9495/16.02.2018, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 9590/19.02.2018 de expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator inregistrată cu nr. 9496/16.02.2018 şi de  rapoartele  comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere oferta de donaţie a , autentificată sub nr.

În conformitate cu prevederile art. 863 lit c, 881 și 1011 Cod Civil,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, ,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (5) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  privind administraţia publică locală;

Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 (1) Se acceptă oferta de donaţie a numiților Santai Emeric, Santai Ildikó,Sos Attila Árpád șiSos Simona Daniela autentificată sub nr. 5347/11.12.2017, prin care aceștia donează domeniului public al Municipiului Satu Mare imobilul teren în suprafață totală de 199 mp, inclusă în nr. cadastral 178903 cu suprafața din act 1037 mp, măsurată 1152 mp și în nr. cadastral 178904 cu suprafața din act 1230 mp, măsurată 1352 mp, identificate ca Lot. 28 și Lot.29 în planurile de amplasament și delimitare a imobilului  vizate O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 11851/07.03.2017.   

  (2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donator.

 

 Art.2 Se mandatează viceprimarul municipiului Satu Mare, dl. Albu Adrian să semneze actul autentic de acceptare a donaţiei.

 

Art.3 Se dispune O.C.P.I. Satu Mare întabularea în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolul 1.

 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului       Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, numiților Santai Emeric, Santai Ildikó, Sos Attila Árpád, Sos Simona Daniela şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează

           Zazula  Béla                                         Secretar al municipiului

                                                                            Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

20

Nr total al consilierilor absenţi

3

Voturi pentru

20

Voturi împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale            

 

 

Înapoi