HCL 47 / 2018-02

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


 

HOTĂRÂREA Nr. 47/22.02.2018

privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului

 în suprafaţă totală de 429 mp

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2018;

Luând act de raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 9361/16.02.2018, de expunerea de motive a primarului municipiului în calitate de iniţiator înregistrată sub nr. 9362/16.02.2018, de raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă nr. 9660/19.02.2018 şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

Având în vedere oferta de donaţie a societăţii Ryoma Design & Construction SRL, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 7712/08.02.2018.

În conformitate cu prevederile art. 863 lit. c., art. 881 şi art. 1011 Cod Civil,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

Adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

 

 Art.1 (1) Se acceptă oferta de donaţie a societăţii Ryoma Design & Construction SRL prin care donează domeniului public al Municipiului Satu Mare terenul în suprafaţă totală de 429 mp, înscris în CF nr. 180012 Satu Mare sub nr. cadastral 180012 (S=87 mp), CF nr. 180015 Satu Mare sub nr. cadastral 180015 (S=88 mp), CF nr. 180017 Satu Mare sub nr. cadastral 180017  (S=80 mp), CF nr. 180046 Satu Mare sub nr. cadastral 180046 (S=87 mp) şi CF nr. 180056 Satu Mare sub nr. cadastral 180056 (S=87 mp).

                    (2) Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donaţie vor fi suportate de către donator.

 

Art.2 Se mandatează viceprimarul municipiului Satu Mare, dl. Albu Adrian, să semneze actul autentic de acceptare a donaţiei.

Art.3 Se dispune O.C.P.I. Satu Mare întabularea în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolul 1.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului       Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, SC Ryoma Design & Construction SRL şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează

           Zazula  Béla                                         Secretar al municipiului

                                                                            Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

20

Nr total al consilierilor absenţi

3

Voturi pentru

20

Voturi împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale           

 

 

 

Înapoi