HCL 47 / 2017-02

 

ROMÂNIA

JUDETUL SATU MARE

MUNICIPIUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 HOTĂRÂREA Nr. 47/23.02.2017

pentru aprobarea implementării măsurilor dispuse de legislaţia specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Transurban SA Satu Mare

 

 

 

         Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.02.2013,

         Luând act de raportul Serviciului resurse umane salarizare, compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.8172/15.02.2017, expunerea de motive a primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.8170/15.02.2017, de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;

Având în vedere:

o   prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

o   prevederile, art. 28 alin.(1), alin. (3), alin.(4), alin.(7), art. 29 alin.(2), alin. (3), alin.(4), alin.(7), alin.(8),  din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modifcările şi completările ulterioare;

o   prevederile Normelor Metodologice din 28/.09.2016 pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

         Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.109/25.04.2013 privind implementarea guvernantei corporative la Transurban SA Satu Mare;

         Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.19/30.01.2014 privind numirea unui nou membru în Consiliul de administraţie al societăţii Transurban SA Satu Mare;

         Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.235/27.11.2014 privind numirea unui nou membru în Consiliul de administraţie al societăţii Transurban SA Satu Mare

         Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.165/25.08.2016 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor  la societatea Transurban S.A. Satu Mare;

         Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.a) şi lit.d),  alin.(3) lit.c), alin.(6), lit.a), pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1),  art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Adoptă prezenta

 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1. Se aprobă iniţierea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru Consiliul de administraţie al societăţii Transurban S.A. Satu Mare.

 

Art.2.(1) Se aprobă constituirea comisiei de selecţie a candidaţilor pentru Consiliul de administraţie al societăţii Transurban S.A. Satu Mare, în următoarea componenţă numerică şi nominală:

Preşedinte: Ciulean Oana Maria, şef Serviciu resurse umane salarizare;  

Membri:      Racolţa Mihaela, şef Serviciu juridic, contencios, arhivă;

                   Masculic Csaba , administrator public.

                  (2) Comisia de selecţie derulează întreaga procedură de selecţie şi propune candidaţii selectaţi în lista scurtă în vederea numirii pentru poziţia de membri în Consiliul de administraţie al societăţii Transurban SA Satu Mare, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop.

 

         Art.3. Se aprobă scrisoarea de aşteptări prin care autoritatea publică stabileşte performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale societăţii Transurban S.A.Satu Mare pentru mandatul 2017-2021, potrivit Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

         Art.4. Se aprobă profilul şi matricea Consiliului de administraţie al societăţii Transurban SA Satu Mare, potrivit Anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

        

         Art.5. Se aprobă procedura de selecţie a candidaţilor pentru Consiliul  de administraţie al societăţii Transurban S.A. Satu Mare, potrivit Anexei nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri

 

Art.6. Se mandatează domnul Munteanu-Ţânţaş Gheorghe Grigore, reprezentantul Municipiului Satu Mare în AGA, să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor în sensul celor aprobate prin prezenta hotărâre.

 

 Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare şi Comisia de selecţie a candidaţilor pentru Consiliul de administraţie al societăţii Transurban S.A. Satu Mare.

 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, domnului Munteanu-Ţânţaş Gheorghe Grigore, Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru Consiliul de administraţie al societăţii Transurban S.A. Satu Mare, societăţii Transurban SA Satu Mare  şi  Instituţiei Prefectului  - Judeţul Satu Mare.

 

     Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnat

          Mihai Huzău                                                               Secretar

                                                                                       Mariana Suciu

 

 

Total consilieri locali

23

Prezenţi

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi