HCL 46 / 2018-02

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL                                  

MUNICIPIULUI SATU MARE                         

 

 

 HOTĂRÂRE

 

privind retragerea dreptului de administrare operativă în favoarea Internatului Liceului Mihai Eminescu Satu Mare, asupra imobilului teren                                   înscris în CF. nr. 180103 Satu Mare

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2018.

  Luând act de raportul de specialitate a Serviciului Patrimoniu Concesionări, Închirieri, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub                  nr. 9426/16.02.2018, expunerea de motive a Primarului Municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 9425/16.02.2018, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 9566/18.02.2018 și raportul Comisiilor de specialitate a Consiliului local,

Având în vedere prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului                funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietatea publică, actualizată cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 869 din Codul Civil,                        

În temeiul prevederilor art. 10, art. 119 şi 121 alin. 1 şi 2 din Legea                  nr. 215/2001, administraţiei publice locale, republicată și actualizată cu modificările şi completările ulterioare,

 În conformitate cu art. 94 din Regulamentul prevăzut în Anexa 1 la  Ordinul nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare,      

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.( 2), lit "c" şi ale art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

       Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă retragerea dreptului de administrare asupra terenului înscris în top 4734/2, instituit în favoarea Internatului "Liceului Mihai Eminescu" Satu Mare.

 

 

Art.2 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Satu Mare a imobilului  teren, înscris în CF nr. 180103 (nr. CF vechi 8031) Satu Mare cu             nr. top 4734/2.

 

Art.3 Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară a dreptului de proprietate privată a Municipiului Satu  Mare şi  radierea înscrierii din CF nr. 180103 (nr. CF vechi 8031) Satu Mare de sub B 2.

 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

 

Art.5 Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului municipiului            Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, O.C.P.I. Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează

           Zazula  Béla                                         Secretar al municipiului

                                                                            Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

20

Nr total al consilierilor absenţi

3

Voturi pentru

20

Voturi împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale            

 

 

Înapoi