HCL 44 / 2020-02

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 44/27.02.2020

privind aprobarea cantitatii si pretului de valorificare a masei
lemnoase, parte din productia anului 2020, provenită din fondul
forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10319/20.02.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 10317/20.02.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate comun al Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății și Direcției economice, înregistrat sub nr. 10315/20.02.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Având în vedere solicitarea Ocolului Silvic Satu Mare nr. 716/12.02.2020 înregistrată sub nr. 8762/13.02.2020 la Primăria municipiului Satu Mare.
În baza prevederilor art. 1 lit (q), art 4 alin (1), art. 6, art. 12, art. 20 alin (5), (6) și (7) precum si ale art. 45 alin (1),(12) și (13) din Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/05.10.2017, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008, Codul Silvic, republicat cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. ( 2 ) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Adoptă prezenta,

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă recoltarea pentru anul de producție 2020 a unui volum de masă lemnoasă de 1597 mc. din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare.

Art.2. Se aprobă prețurile de valorificare a masei lemnoase parte din producția anului 2020, prevăzută la art. 1, stabilite în condiții de piață, natura produsului, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă recoltarea masei lemnoase provenită din rărituri ca lemn fasonat, partizi identificate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă vânzarea directă a masei lemnoase, sortiment lemn de foc si lemn CR, pe specii, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și Ocolul Silvic Satu Mare.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general, în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Ocolului Silvic Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţiei Economice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                             Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi