HCL 41 / 2020-02

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 41/27.02.2020

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr.1 și Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.80/25.04.2019 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2020

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4262/19.02.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub numărul 4263/19.02.2020, în calitatea de inițiator, raportul de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 4264/19.02.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile titlului IX capitolul 1, pct 9 din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art.129, alin (1), (2) lit b), alin (4) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ .
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1), alin.(3) lit.c) și art.196, alin (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea :

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1.Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată la Cap.V art.474 alin.(1) litera f) din Anexa nr.1. la H.C.L Satu Mare nr. 80/25.04.2019 și va avea următorul conținut :
f) peste 1.000 m² 15 + 0,01 lei/ m², pentru fiecare m² care depășește 1.000 m² 16+0.01 lei/ m², pentru fiecare m² care depășește 1.000 m²

Art.2. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată la poziția 28 din Anexa nr.2 la H.C.L Satu Mare nr. 80/25.04.2019 și va avea următorul conținut:

28 art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale Taxa pentru emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru Planul Urbanistic de Detaliu - 300 lei

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Serviciul Juridic, Direcția Arhitect Șef, Serviciul Relații Publice, Biroul GIS.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al U.A.T Satu Mare în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, Serviciului Juridic, Direcției Arhitect Șef, S.A.D.P.P. Serviciului Agricol și Fond Funciar, Serviciului Relații Publice, Biroului GIS şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                                      Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin (1), alin. (3) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Înapoi