HCL 40 / 2020-02

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 40/27.02.2020

pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 3B
la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 268/19.12.2019
privind zonarea fiscală a U.A.T. Satu Mare


 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4147/18.02.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub numărul 4148 /18.02.2020, în calitatea de inițiator, raportul de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 4149/18.02.2020 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare, adresa Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat nr.8539/12.02.2020.
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile titlului IX capitolul 1, pct 9 din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal.
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art.129, alin (1), (2) lit b), alin (4) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ .
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) alin.(3) lit.c) și art.196, alin (1) lit a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea :

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa 3B la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 268/19.12.2019 privind zonarea fiscală a U.A.T. Satu Mare, prin completarea acesteia cu 15 noi poziții , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 268/19.12.2019 privind zonarea fiscală a U.A.T. Satu Mare, rămân neschimbate.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Direcţia Impozite şi Taxe Locale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al U.A.T. Satu Mare în termenul prevăzut de lege: Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                            Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                 Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin (1), alin. (3) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi