HCL 4 / 2019-01

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 4/11.01.2019

privind asigurarea contribuţiei proprii în cadrul proiectului
"Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi
electrice-hibrid plug-in, Satu Mare"


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa de îndată din data de 11.01.2019
Luând act de raportul comun al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice cu nr. 676/08.01.2019, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, de expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 677/08.01.2019, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
Având în vedere proiectul "Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice-hibrid plug-in, Satu Mare"
Ȋn conformitate cu prevederile Ordinului nr. 760/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b) şi lit. d), ale art. 45 alin. (2) lit. d) alin. (3) precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

                                                          H O T Ă R Â R E:

Art.1. Se aprobă asigurarea contribuţiei proprii de 139463,31 lei ce revine autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Satu Mare aferente proiectului

"Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice-hibrid plug-in, Satu Mare" finanţat prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ. Contribuţia Municipiului Satu Mare reprezintă 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

 

Art. 2. Se aprobă asigurarea cheltuielor neeligibile aferente proiectului "Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice-hibrid plug-in, Satu Mare" în valoare de 343520,36 lei finanţat prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ.

 

Art.3. Se aprobă asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat, sume ce vor fi recuperate în baza cererilor de rambursare întocmite de către Primăria Municipiului Satu Mare.

 

Art.4. Se aprobă acordul cu privire la contractarea finanţării şi desemnarea persoanei care să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea, în persoana domnului Nemeti Alexandru Ștefan, având funcţia de consilier superior în cadrul Serviciului Invesiţii, Gospodărire şi Ȋntreţinere.

 

Art.5. Se aprobă acordul privind punerea la dispoziţie a terenurilor pentru realizarea proiectului, domeniu public a Municipilui Satu Mare, înscrise în Cartea Funciară cu următoarele numere cadastrale: Str. Bujorului - Cartea Funciară nr. 181348, B-dul Lucian Blaga - Cartea Funciară nr. 180528, Str. Decebal - Cartea Funciară nr. 180649, B-dul Traian - Cartea Funciară nr. 179295, Piaţa Romană - Cartea Funciară nr. 175685.

 

Art.6. Se aprobă angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.

 

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică, Serviciul Invesiţii, Gospodărire şi Ȋntreţinere şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei Economice, Serviciului Invesiţii, Gospodărire şi Ȋntreţinere şi Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

Președinte de ședință                                                        Contrasemnează
Maurer Robert Csaba                                                                 Secretar
                                                                                   Mihaela Maria Racolța

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 17
Nr total al consilierilor absenţi 6
Voturi pentru 17
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Înapoi