HCL 4 / 2018-01

 

                          

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 4/25.01.2018

privind transmiterea în administrarea Transurban S.A. Satu Mare

a unor mijloace fixe

 

Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2018;

Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3784/19.01.2018, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 3785/19.01.2018, de raportul întocmit de către S.C. Transurban S.A. și de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;

Ţinând cont de prevederile art.3 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi de prevederile art. 867 şi următoarele din Noul Cod Civil,

În baza Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. Satu Mare nr. 240 din 28.11.2011 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Satu Mare și H.C.L. Satu Mare nr. 265 din 23.11.2017 privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate cu numărul 43357 din 08.12.2011.

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), respectiv alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), ale art. 45 alin. (3), ale art.123 alin (1) precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

       Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

         

Art.1 Se aprobă transmiterea în administrarea Transurban S.A. Satu Mare a mijloacelor fixe prevăzute în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art.2.  Anexa  nr. 3.1 la H.C.L. Satu Mare nr. 240/ 29.11.2011  "Inventarul bunurilor mobile şi imobile proprietate publică şi privată a Municipiului Satu Mare" predate în administrarea operatorului de transport Transurban S.A. Satu Mare se va modifica conform celor aprobate la art.1.

Art.3. Predarea primirea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 se va face pe baza unui proces verbal de predare - primire.

 

Art.4. Procesul verbal de predare primire a bunurilor se constituie anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport persoane prin curse regulate nr. 43357 din 08.12.2011 prelungit prin H.C.L. Satu Mare nr. 265 din 23.11.2017.

 

Art.5.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

 

Art.6.  Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Transurban S.A. Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează

          Ottilia Szejke                                            Secretar al municipiului

                                                                            Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

21

Nr total al consilierilor absenţi

2

Voturi pentru

21

Voturi împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale            

 

 

Fișiere atașate

Înapoi