HCL 38 / 2020-02

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 38/27.02.2020
pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu" Satu Mare

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 11303/26.02.2020, referatul de aprobare a primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 11305/26.02.2020, raportul de specialitate comun al Serviciului Managementul Resurselor Umane și al Serviciului Comunicare și coordonare instituții subordonate, înregistrat cu nr. 11307/26.02.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În acord cu prevederile Capitolului IV - Evaluarea managementului din O.U.G nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, ale Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, ale modelului-cadru al caietului de obiective, ale modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi ale modelului-cadru al contractului de management,
Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 270/19.12.2019 privind aprobarea Caietului de obiective în vederea încredinţării managementului la Centrul Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management în vederea încredinţării managementului la instituţia de cultură Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Se aprobă componenţa numerică şi nominală a Comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor conform anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 Se aprobă criteriile de participare la concursul de management la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, prevăzute în anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4 În aplicarea prevederilor O.U.G. nr.189/2008 rezultatul final al concursului şi proiectul de management câştigător se aprobă prin hotărâre.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Managementul Resurselor Umane şi comisiile constituite.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, Serviciului Managementul Resurselor Umane şi, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane, comisiilor constituite.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                   Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                       Secretar general,
                                                                                                                            Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi