HCL 36 / 2020-02

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

ABROGAT PRIN HCL NR. 221/22.12.2020

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 36/ 27.02.2020

privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public
Administrația Domeniului Public Satu Mare

 

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02. 2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10338/20.02.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 10339/20.02.2020, în calitate de iniţiator, raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 10340/20.02.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
Luând act de adresa înaintată executivului de către directorul general al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare cu nr. 1291/12.02.2020 și înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 9190/14.02.2020 precum și raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane Arhivă din cadrul Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare cu nr. 1283/12.02.2020,
În conformitate cu :
- Prevederile art. art. 41 alin.(1), alin.(2), alin.(7), alin(8), alin(9), art. 45^2 din H.G. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile Regulamentului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare aprobat prin dispoziţia primarului nr. 290/02.03.2015;

- Prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.a), art.3 alin.(1), alin.(4), art.10, art.11, art.19, art.31, 36 alin.(3) şi ale art. 2, art.4, art. 12 ale Anexei nr. VII Reglementări specifice personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, ale Legii nr.153/2017 lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Prevederile art. 14 ale Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu încadrarea în Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2020 la „cheltuieli cu personalul" la Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare;

Luând în considerare Referatul Biroului Resurse Umane Arhivă din cadrul Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare cu nr. 16984/31.12.2019, privind promovarea în grad a unor salariați,
Constatând necesitatea abrogării anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.166/25.07.2019 privind modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 317/20.12.2018 pentru aprobarea organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare.

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 129 alin (1), alin (2) lit.a și alin. (3) lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă prezenta :

 

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea unor funcții contractuale din Statul de funcţii al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Satu Mare duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare și prin intermediul Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare.

Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.166/25.07.2019 privind modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 317/20.12.2018 pentru aprobarea organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Serviciului Managementul Resurselor Umane și Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                       Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                          Secretar general,
                                                                                                                               Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi