HCL 325 / 2017-12

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIUL SATU MARE

      

 

 

 HOTĂRÂREA Nr. 325/21.12.2017

 

pentru modificarea Anexei 2 din H.C.L. nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare aferente construcţiilor, curţi, grădini 

 

 

 

  Consiliul local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data                de 21.12.2017 ,

          Luând act de raportul Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat 58515/11.12.2017, de  expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 58517/11.12.2017, de raportul de specialitate al Serviciului Juridic Contencios Arhivă înregistrat sub nr. 59529/15.12.2017 și de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

          Având în vedere  prevederile H.C.L. nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului             Satu Mare aferente construcţiilor, curţi, grădini 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (5) lit. b), ale  art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin. (1) lit. b) precum şi ale art.123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta

 

                                        H O T Ă R Â R E:

 

  Art.1.Se însuşeşte Addenda nr. 3 înregistrată sub nr. 54512/15.11.2017, care  modifică Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 92/30.03.2017 - Raport de evaluare terenuri, întocmit de expert evaluator ANEVAR ing. Pop Olimpia Dorina, în sensul completării acestuia cu prețurile de vânzare a terenurilor din domeniul municipiului Satu Mare situate pe  str. Aurel Vlaicu nr. 105 - final și str. Aurel Vlaicu nr. 76 - final, întocmită de expert evaluator ANEVAR ing. Pop Olimpia Dorina.

 

 

Art.2.Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 din H.C.L. nr. 92/30.03.2017               privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare aferente construcţiilor, curţi, grădini, conform celor însuşite la art.1

 Art.3.Prezenta hotărâre se aplică tuturor cererilor nesoluţionate  la data intrării în vigoare a prezentei.

 

 Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi  Comisia de vânzare terenuri.

 

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, membrilor Comisiei, Serviciului juridic contencios arhivă, Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri şi Instituţiei Prefectului din Judeţul Satu Mare.

 

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemnează

 Szőcs Péter Levente                                                    Secretar al municipiului

                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

21

Nr total al consilierilor absenţi

2

Voturi pentru

21

Voturi împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi