HCL 30 / 2020-02

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 30/27.02.2020

privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T. Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 2 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/17.02.2020

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Luând act de solicitarea Consiliului de administrație al S.C. Apaserv S.A. nr. 2965/20.02.2020 și înregistrată sub nr. 10288/20.02.2020, de Raportul de specialitate al S.C. Apaserv S.A. nr. 2755/18.02.2020,
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 118/27.04.2017 prin care domnul Masculic Csaba a fost mandatat ca reprezentant al Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Apaserv SA, de prevederile art. 18 lit. k din Statutul APASERV SATU MARE S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 29/28.02.2019,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10335/20.02.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare nr. 10336/20.02.2020, în calitate de inițiator, raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane nr. 10337/20.02.2020 şi rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu:
- Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5 din 17.02.2020,
- art. 2 pct. 2 lit. b), art. 3 pct. 2 lit. a) şi art. 64^3 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 125 al Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) şi art. 132 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1 Se aprobă mandatarea domnului Masculic Csaba, reprezentant al Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Apaserv S.A. Satu Mare să voteze în favoarea aprobării proiectului înscris la art. 1 pct.2 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/17.02.2020, având ca obiect aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Apaserv Satu Mare S.A., care constituie Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al APASERV SATU MARE S.A.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Apaserv S.A. și domnului Masculic Csaba.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privi0nd Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi