HCL 3 / 2018-01

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 


 

HOTĂRÂREA Nr. 3/25.01.2018

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi

Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2018,

Luând act de raportul de specialitate nr. 2.190/15.01.2018, întocmit de către Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 2.192/15.01.2018, de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,

Constatând necesitatea aprobării rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2017,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 6/16.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere Legea nr. 153/28.06.2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare Contractul de finanţare pentru programul construcţiilor de locuinţe sociale derulat conform Legii locuinţei nr. 114/1996, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (nr. de înregistrare 52.117/13.04.2017) şi Municipiul Satu Mare (nr. de înregistrare 22.254 - 89/02.05.2017),

Având la bază prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, art. 34 alin.6, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005.

Având în vedere H.C.L. nr. 116/27.04.2017 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar oraşului înfrăţit Beregovo din Ucraina,

În baza Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011, a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând act de H.C.L. nr. 16/2017 privind stabilirea liniilor prioritare de acordare a finanţării necesare susţinerii serviciilor sociale oferite de către furnizorii privaţi de servicii sociale de pe raza municipiului Satu Mare, în anul 2017,

Luând în considerare prevederile art. 23, alin. 7 şi ale art. 28 din O.U.G. nr. 83/15.11.2017 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere adresele cu nr. 194.089/2017, respectiv nr. 195.660/2017, ale D.G.R.F.P. Cluj Napoca, A.J.F.P. Satu Mare, privind suplimentarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi alocarea de sume suplimentare la categoria „Alte cheltuieli"; respectiv cu privire la diminuarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale,

Ţinând cont de adresele cu nr. 59.810/18.12.2017, nr. 60.494/20.12.2017, nr. 60.557/21.12.2017 şi nr. 60.687/28.12.2017 ale Serviciului Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

În baza art. 36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2017, la valoarea totală de 317.923.951  lei, din care:

278.137.436 lei la Secţiunea de funcţionare,

39.786.515 lei la Secţiunea de dezvoltare.

 

Art.2. Se aprobă rectificarea anexei nr.1 la  H.C.L. nr. 295/5.12.2017 , ale anexelor  nr. 10.1-10.3 la H.C.L. nr. 67/23.03.2017 şi ale anexelor nr.10.5-10.6 la H.C.L. nr. 124/25.05.2017, privind alocarea sumelor pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare.

 

Art.3. Se aprobă suplimentarea cu suma de 1.687.388 lei a Bugetului de venituri şi cheltuieli destinat creşelor din municipiul Satu Mare. Bugetul rectificat în valoare de 4.191.388 lei va fi repartizat după cum urmează:

3.452.388 lei reprezintă cheltuieli de personal,

739.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.

 

Art.4. Se aprobă suplimentarea cu suma de 330.000 lei a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare. Bugetul rectificat se ridică la valoarea de 6.680.000 lei.

 

Art.5. Sumele aprobate în Bugetul local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, respectiv în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare vor constitui Bugetul de Venituri şi Cheltuieli consolidat al municipiului Satu Mare pe anul 2017.

 

Art.6. Anexele  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.

 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare , Directorului executiv economic  şi Serviciului Buget.

 

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează

          Ottilia Szejke                                            Secretar al municipiului

                                                                            Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

21

Nr total al consilierilor absenţi

2

Voturi pentru

21

Voturi împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale            

 

 

Fișiere atașate

Înapoi