HCL 291 / 2019-12

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

MODIFICATĂ PRIN HCL NR. 9/30.01.2020

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 291/19.12.2019

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere a retelei electrice de distributie în localitatea Satu Mare zona str. Gorunului si Padurea Noroieni"

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019.
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 60528/16.12.2019, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 60529/16.12.2019 în calitate de iniţiator, de raportul de specialitate comun al Serviciului investiții - gospodărire - întreținere şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 60531/16.12.2019 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor Ordinului ANRE nr. 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea rețelelor de distribuţie a energiei electrice, a Hotărârii de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice a art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice local precum și a art. 129 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ȋn temeiul prevederilor art. 139 alin (3), lit. g) și prevederile art.196 alin.(1), lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1 Se aprobă Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere a retelei electrice de distributie în localitatea Satu Mare zona str. Gorunului și Padurea Noroieni", conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul investiții, gospodărire, întreținere.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului și Serviciului Investiții, Gospodărire, Întreținere.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                     Contrasemnează
Zazula Béla                                                                                                           Secretar general,
                                                                                                                                Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 14
Voturi împotrivă 0
Abţineri 6

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi