HCL 290 / 2019-12

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 290/19.12.2019

Privind aprobarea documentatiei P.U.Z.-„Zonă de locuit- locuinţe individuale" Amplasament: Satu Mare, Str. Căprioarei, parcelele cu nr. cad. 164264, 165067

 

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019.
Luând act de cererea depusă de către dl Lucuţ Daniel, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 56631 din 25.11.2019,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 59665/11.12.2019, avizului favorabil al Arhitectului şef nr. 25/06.12.2019, raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 59670/11.12.2019, referatul de aprobare a Primarului Municipiului Satu Mare nr. 59668/11.12.2019, în calitate de iniţiator, raportul Serviciului Juridic Contencios Arhivă nr.59714/11.12.2019 , avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
-art. 25 alin (1), art. 37 alin (1) şi alineatele (1^1 ) - (1^3), art. 45 lit.b, art.47 art.56 alin.4, alin.6 ale Legii nr. 350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile art.18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism , cu modificările şi completările ulterioare ;
-secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
-prevederile art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-dispoziţiile art. 863 lit.c, art. 881, art. 885 alin. 1, art. 1011 şi următoarele din Capitolul II, Titlul III, Cartea a IV-a din Codul Civil, şi prevederile art. 286 alin. 4, art.291 alin.3 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.c), prevederile art.139 alin.(2) şi ale art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Adoptă prezenta

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia : Planul Urbanistic Zonal „Zonă de locuit- locuinţe individuzale" Amplasament: Satu Mare, str.Căprioarei, nr. cad.164264, 165067, municipiul Satu Mare, întocmit de Birou Individual de Arhitectură Varga Ludovic, în conformitate cu proiect nr. 77/2019 şi în conformitate cu anexele.

Art.2 (1) Se aceptă oferta de donaţie a terenului în suprafață de 3029 mp rezultat din dezlipirea/ alipire a terenului reprezentat prin parcelele nr. cad 164264 în suprafaţă de 6600 mp şi nr. cad. 165067 în suprafaţă de 4900 mp, proprietatea Lucuţ Daniel şi Lucuţ Viorica, cu respectarea planşei A3-Reglementări urbanistice, în favoarea municipiului Satu Mare pentru drum public, conform ofertei de donaţie din documentaţie .
(2) Se mandatează viceprimarul municipiului Satu Mare, Adrian Albu, pentru semnarea actului autentic de acceptare a donaţiei.

Art.3 Strada propusă prin documentaţie va fi dezmembrată cu titlu de drum public şi va fi realizată la strat de piatră anterior autorizării construcţiilor propuse pe parcele.

Art.4 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale prin grija beneficiarului se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare documentaţia specifică prevăzută de lege.

Art.5 Autorizaţiile de construire se vor elibera numai după operarea donaţiei de teren în evidenţele CF precum şi a preluării acestuia prin proces verbal de predare primire de către autoritatea locală respectiv după recepţia echipării tehnico edilitare ( apă-canal , gaz , energie electrică ) în conformitate cu art.13 al.2 , art. 28 al.1 şi 2 din Regulamentul Genaral de Urbanism respectiv art. 2.2.4 al.3 din RLU.

Art.6 Echiparea tehnico edilitară a zonei se va realiza de investitor de la reţelele existente in zonă.

Art.7 Prezenta documentatie de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciile de specialitate din subordine .

Art.9 Prezenta documentaţie se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, beneficiarului Lucuţ Daniel, Primarului Municipiului Satu Mare, Arhitectului şef, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare prin intermediul Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                    Contrasemnează
Zazula Béla                                                                                                          Secretar general,
                                                                                                                             Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Înapoi