HCL 287 / 2019-12

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 287/ 19.12.2019

privind aprobarea documentatiei P.U.Z. - Zonă de locuit
case unifamiliale, str. Şteţiu Ştefan

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019,
Luând act de cererea depusă de către Olah Ştefan, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 52055 din 25.10.2019,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 59303/10.12.2019, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare nr. 59304/10.12.2019, în calitate de iniţiator, Avizul Favorabil al Arhitectului şef nr. 24/06.12.2019, raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 59307/10.12.2019, raportul Serviciului Juridic nr.59797/12.12.2019 şi a raportului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
-art. 25 alin. (1), art. 37 alin. (1)- (1^3), art. 45 lit. b, art.47, art. 56 alin.1, 4 şi 6 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism , cu modificările şi completările ulterioare ;
- secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- dispoziţiile art. 863 lit.c, art. 881, art. 885 alin. 1, art. 1011 şi următoarele din Capitolul II, Titlul III, Cartea a IV-a din Codul Civil.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 2, art. 196 alin. 1 lit. a , art.286 alin 4 şi art.291 alin 3 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă documentaţia Planul Urbanistic Zonal -Zonă de locuit case unifamiliale, str. Şteţiu Ştefan, întocmit de Smart Arhinova Studio SRL, şef proiect arh. Ilea Gheorghe atestat R.U.R, în conformitate cu proiect nr. 43/2018 şi în conformitate cu anexele.

Art.2. (1) Se acceptă oferta de donaţie a terenului în suprafaţă de 354 mp rezultat prin dezlipirea terenului cu nr. cad. 180643 înscris în c.f. 180643, respectiv din nr. cad. 180761 înscris în c.f. 180761 proprietatea lui Olah Ştefan în favoarea municipiului Satu Mare cu destinaţia „drum public".
(2) Se acceptă oferta de donaţie a terenului în suprafaţă de 358 mp rezultat prin dezlipirea terenului cu nr. cad. 162959 înscris în c.f. 162959, nr. cad. 163765 înscris în c.f. 163765, respectiv din nr. cad. 162839 înscris în c.f. 162839 proprietatea lui Capac Dorin Marius în favoarea municipiului Satu Mare cu destinaţia „drum public".
(3) Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare, Adrian Albu, la semnarea actului autentic de acceptare a donaţiei.

Art.3. Se aprobă introducerea în intravilan a terenului în suprafaţă de 6000,00 mp reprezentat prin parcelele cu nr. cadastral 180643 din CF 180643, nr. cadastral 180761 din CF 180761, nr. cadastral 162839 din CF 162839, nr. cadastral 162959 din CF 162959, nr. cadastral 163765 din CF 163765

Art.4. Strada propusă prin documentaţie va fi dezmembrată cu titlu de drum public şi va fi realizată la strat de piatră anterior autorizării construcţiilor propuse pe parcele.

Art.5. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare documentaţia specifică prevăzută de lege.

Art.6. Autorizaţiile de construire se vor elibera numai după operarea donaţiei de teren în evidenţele CF precum şi a preluării acestuia prin proces verbal de predare-primire de către autoritatea locală respectiv după recepţia echipării tehnico-edilitare (apă-canal, gaz, energie electrică) in conformitate cu art. 13 alin. 2 , art. 28 alin. 1 şi 2 din Regulamentul Genaral de Urbanism respectiv art. 2.2.4 alin. 3 din Regulamentul Local de Urbanism .

Art.7. Echiparea tehnico-edilitară a zonei se va realiza de investitor de la reţelele existente in zonă.

Art.8. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciile de specialitate din subordine.

Art.10. Prezenta documentaţie se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, beneficiarului Olah Ştefan Ioan şi Capac Dorin Marius, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Arhitectului șef, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri, precum şi Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare, prin intermediul Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană și se aduce la cunoștință publică.

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Zazula Béla                                                                                                                    Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Înapoi