HCL 280 / 2018-11

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 280/7.11.2018

privind aprobarea proiectului "Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa Nr.7"

precum şi a cheltuielilor aferente proiectului


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa de îndată din data de 07.11.2018.
Luând act de raportul comun al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice cu nr. 51.460/01.11.2018, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, de expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 51.462/01.11.2018, de rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Având în vedere proiectul "Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa Nr.7"
Ȋn conformitate cu prevederile Apelului de proiecte POR/296/4/4/ din cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit.a), ale art. 45 alin. (2) lit. d), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta


H O T Ă R Â R E:

 

Art.1. Se aprobă proiectul "Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa Nr.7" finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4, apelul de proiecte nr. POR/296/4/4/ Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi srijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.


Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa Nr.7" în cuantum de 3.648.790,28 lei inclusiv T.V.A., din care contribuţia proprie ce revine autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Satu Mare în valoare de 72.975,81 lei reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum şi asigurarea tuturor fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat.

 

Art.3. Sumele aferente valorii eligibile a proiectului, exceptând 2% reprezentând contribuţia proprie, se vor recupera în baza cererilor de rambursare întocmite de către Primăria Municipiului Satu Mare.

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi Direcţiei economice.

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează
Glodean Enicő                                                         Secretar al municipiului
                                                                               Mihaela Maria Racolţa

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 19
Nr total al consilierilor absenţi 4
Voturi pentru 19
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Înapoi