HCL 279 / 2018-11

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SATU MARE

 

HOTĂRÂREA Nr. 279/7.11.2018

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
"Schimbarea corpurilor de iluminat pe strada Gheorghe Baritiu şi extinderea iluminatului public prin amplasare de stalpi fotovoltaici pe strada Gorunului aferent Pistei de Biciclete"

din municipiul Satu Mare"

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa de îndată din data de 07.11.2018.
Luând act de raportul de specialitate al Biroului Consultanta Tehnică și Supervizare Lucrări din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 52184/ 06.11.2018, expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 52185/ 06.11.2018, de raportul comisiei de specialitate a Consiliului local,
Având în vedere procesul - verbal al comisiei tehnico-economice
nr.52105 /06.11.2018.
Ţinând seama de prevederile: Art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,
Luănd în considerare prevederile HG 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii și prevederile HG 363/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice.
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit d ) , ale art. 45 alin. (2) litera a), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta


H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi oportunitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: "Schimbarea Corpurilor de Iluminat pe Strada Gheorghe Baritiu şi Extinderea Iluminatului Public prin Amplasare de Stâlpi Fotovoltaici pe Strada Gorunului Aferent Pistei de Biciclete" din Municipiul Satu Mare" conform ANEXEI 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare , Biroul Consultanţă Tehnică și Supervizare Lucrări și Serviciul scriere, implementare și monitorizare proiecte.

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare și Biroului Consultanţă Tehnică și Supervizare Lucrări.

 

 


Preşedinte de şedinţă                                             Contrasemnează
Glodean Enicő                                                   Secretar al municipiului
                                                                       Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 19
Nr total al consilierilor absenţi 4
Voturi pentru 19
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi