HCL 278 / 2018-11

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 278/7.11.2018


privind aprobarea studiului de fezabilitate
şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
„TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE A MALURILOR SOMEȘULUI
ÎNTRE CELE DOUĂ PODURI RUTIERE
ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE"

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa de îndată din data de 07.11.2018.
Luând act de Raportul de specialitate al Biroului de consultanță tehnică și supervizare lucrări din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 52197/06.11.2018, Expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 52204/06.11.2018, de Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local.
Având în vedere procesul-verbal al comisiei tehnico-economice nr. 51999/06.11.2018,
Ţinând seama de prevederile: art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile HG 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții și prevederile HG 363/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. d), ale art. 45 alin. (2) litera a), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta


                                                             HOTĂRÂRE


Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie:„TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE A MALURILOR SOMEȘULUI ÎNTRE CELE DOUĂ PODURI RUTIERE ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE", conform ANEXEI 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare, Biroul de consultanță tehnică și supervizare lucrări și Serviciul scriere, implementare și monitorizare proiecte. â


Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare și serviciilor nominalizate cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                       Contrasemnează
Glodean Enicő                                                              Secretar al municipiului
                                                                                   Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 19
Nr total al consilierilor absenţi 4
Voturi pentru 19
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

Înapoi