HCL 28 / 2020-02


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 28/27.02.2020
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele
Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna martie 2020

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară în data de 27.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10389/20.02.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 10390/20.02.2020, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Secretarului general, înregistrat sub nr. 10393/20.02.2020 și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 4 din 23 iunie 2016, privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 1/30.01.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna februarie 2020,
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi cu prevederile art. 53 şi ale art. 54 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 298/21.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Adoptă prezenta,

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art.1 (1) Se alege președinte de ședință domnul consilier Ardelean Octavian Iulian care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local Satu Mare pe durata lunii martie 2020.

(2) Domnul consilier Ardelean Octavian Iulian exercită atribuțiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru preşedințele de şedinţă.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare și domnului consilier Ardelean Octavian Iulian.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                    Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Înapoi