HCL 258 / 2017-10

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 258/26.10.2017

privind  acceptarea ofertelor  de donaţie a reţelei de iluminat public

pentru ansamblul rezidenţial Lotus 2 şi ansamblul de locuinţe

str. Dorobanţilor

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2017;

Luând act de raportul serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 50337/23.10.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 50339/23.10.2017, de  raporturile comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere oferta de donaţie a numitului Nonu Constantin autentificată sub nr. 3965/25.08.2017 şi a numiţilor Tincău Ovidiu, Moza Sebastian-Sorin şi Szilagyi Gheorghe-Gabriel autentificată sub nr. 4245/26.09.2017, în calitate de proprietari;

În conformitate cu prevederile art. 863 lit.c), ale art. 881 şi ale art. 1011 şi următoarele din Cod Civil, republicat, ale art. 1 şi art. 4 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, precum şi ale art. 18 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu ale art. 45 alin. (3) precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată,  privind administraţia publică locală;

Adoptă prezenta,

 

HOTĂRÂRE:

 

 Art. 1. (1) Se acceptă ofertele de donaţie ale numiţilor: Nonu Constantin, Tincău Ovidiu, Moza Sebastian-Sorin şi Szilagyi Gheorghe-Gabriel, prin care donează domeniului public al Municipiului Satu Mare reţeaua de distribuţie publică şi iluminat public ,,Linii electrice 0,4 kV distribuţie publică şi linii electrice subterane 0,4 kV iluminat public ansamblu rezidenţial LOTUS 2 şi ansamblu de locuinţe zona str. Dorobanţilor, municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare" realizată pe terenurile proprietatea Municipiului Satu Mare identificate sub nr. top: 12903, 15187, 13073, 15185, 15174, 15193, 15170, 15172, 15181, 15176, 15178, 15183, 15191, 15189 şi 14884, pentru ansamblul rezidenţial LOTUS 2 şi ansamblul de locuinţe zona str. Dorobanţilor, amplasat în localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare. 

                   (2) Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actelor  de donaţie vor fi suportate de către donatori.

Art.2. (1) Se aprobă preluarea în evidenţele contabile ale Municipiului Satu Mare a bunurilor „Linii electrice 0,4 kV distribuţie publică şi linii electrice subterane 0,4 kV iluminat public ansamblu rezidenţial LOTUS 2 şi ansamblu de locuinţe zona str. Dorobanţilor" cu valoarea de 199.228 lei, consemnată în ofertele de donaţie.

                   (2) Bunul care face obiectul ofertelor  de donaţie menţionate la art. 1 va fi introdus în domeniul public al UAT Satu Mare.

                   (3) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al UAT Satu Mare se completează corespunzător potrivit prevederilor prezentei.

Art.3. Se mandatează Primarul municipiului Satu Mare să semneze actul autentic de acceptare a donaţiei.

 

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul  municipiului Satu Mare, Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri şi Serviciul Financiar, Contabilitate, care vor lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale în vederea transferului de proprietate a bunului şi pentru completarea inventarului domeniului public.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului       Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, numiţilor: Nonu Constantin, Tincău Ovidiu, Moza Sebastian-Sorin, Szilagyi Gheorghe-Gabriel, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri şi Seviciului Financiar, Contabilitate.

 

 

         

    Preşedinte de şedinţă                                               Contrasemnează

   Rogoz Manuela Bianca                                    Secretar cu atribuţii delegate

                                                                                     Mihaela Racolţa

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

22

Nr total al consilierilor absenţi

1

Voturi pentru

22

Voturi împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale                                     

 

 

Înapoi