HCL 257 / 2017-10

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

 HOTĂRÂREA nr. 257/26.10.2017

privind acceptarea ofertei de donaţie a reţelei de iluminat public,

 pentru ansamblul rezidenţial amplasat în Satu Mare, str. Amurgului

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2017;

Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 50314/23.10.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 50318/23.10.2017, de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

Având în vedere oferta de donaţie a numitului Pintea Ionel Aurel, autentificată sub nr. 3194/13.10.2017 şi Nota internă cu nr.50643/24.10.2017 a Biroului G.I.S;

În conformitate cu prevederile art. 863 lit. c.), art. 881, ale art. 1011 şi următoarele din Cod Civil, republicat, precum şi ale art.18 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu ale art. 45 alin. 3)  precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată,  privind administraţia publică locală;

Adoptă prezenta,

 

HOTĂRÂRE:

 

 

  Art.1. (1) Se acceptă oferta de donaţie a numitului Pintea Ionel Aurel, prin care donează domeniului public al Municipiului Satu Mare reţeaua de iluminat public având POD 594040400001824612, reţea realizată pe terenul proprietatea Municipiului Satu Mare, identificat sub nr. cadastral 170779, 172969, 152564 şi 173018, pentru ansamblul rezidenţial amplasat în localitatea Satu Mare, str. Amurgului,  fără număr, judeţul Satu Mare.  

                     (2) Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donaţie vor fi suportate de către donator.

 

          

 Art.2. (1) Se aprobă preluarea în evidenţele contabile ale Municipiului Satu Mare a bunului „Reţea electrică de distribuţie publică şi iluminat public pentru ansamblu rezidenţial amplasat în localitatea Satu Mare, str. Amurgului,  fără număr,  judeţul Satu Mare" cu valoarea totală de 51.349 lei, consemnată în devizul general pentru realizarea lucrării.

                     (2) Bunul care face obiectul ofertei de donaţie menţionată la art. 1 va fi introdus în domeniul public al UAT Satu Mare.

                   (3) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al UAT Satu Mare se completează corespunzător potrivit prevederilor prezentei.

 

Art.3. Se mandatează Primarul municipiului Satu Mare să semneze actul autentic de acceptare a donaţiei.

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul  municipiului Satu Mare,  Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri şi Serviciul Financiar, Contabilitate, care vor lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale în vederea transferului de proprietate a bunului şi pentru completarea inventarului domeniului public.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, numitului Pintea Ionel Aurel, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri şi Serviciului Financiar, Contabilitate.

 

 

 

         

         

    Preşedinte de şedinţă                                               Contrasemnează

   Rogoz Manuela Bianca                                    Secretar cu atribuţii delegate

                                                                                     Mihaela Racolţa

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

22

Nr total al consilierilor absenţi

1

Voturi pentru

22

Voturi împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale                                     

 

 

Înapoi