HCL 250 / 2018-10

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

HOTĂRÂREA Nr. 250/12.10.2018

pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL nr.179/19.07.2018 privind aprobarea „Registrului local al spaţiilor verzi
din municipiul Satu Mare"


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.10.2018;
Luând act de raportul de specialitate al S.A.D.P.P. din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr.47876/11.10.2018, raportul de specialitate al arhitectului şef înregistrat cu nr.47.957/11.10.2018, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.47890/11.10.2018, de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare;
Având în vedere prevederile art.16 alin.(1), alin.(3) şi art.17 alin.(1), alin.(3) din Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) şi alin.(2), lit.c) şi d), art.45 alin.(1) și art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL nr.179/19.07.2018 privind aprobarea „Registrului local al spaţiilor verzi din municipiul Satu Mare", conform anexelor 1, 2, 3 şi 5 (doar fişele spaţiilor verzi pentru imobilele ce suportă modificări, având numerele: 4, 26, 29, 31, 38, 39, 68, 159, 168, 170, 171, 197, 203, 220, 231, 308, 348, 354, 390, 422, 430, 432, 436, 437, 439, 525, 558, 565, 566, 576, 581, 583, 586, 595, 602, 605, 613, 644, 650, 651, 685, 693, 711, 726, 747, 754, 768, 769, 774, 775, 800.) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Registrul Local al Spaţiilor Verzi, cu anexele modificate conform prezentei, va fi avut în vedere la întocmirea documentaţiilor de urbanism, precum şi la eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire.

Art.3. Se împuterniceşte Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, Serviciul Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Biroul GIS, Serviciul Investiţii, Gospodărire, Întreţinere şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri cu organizarea şi conducerea Registrului Local al Spaţiilor Verzi.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.A.D.P.P.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, Gărzii Naţionale de Mediu şi serviciilor împuternicite cu organizarea şi conducerea Registrului Local al Spaţiilor Verzi.

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                                                     Contrasemnează
Gáti Ştefan                                                                                                              Secretar al municipiului
                                                                                                                                 Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 14
Nr total al consilierilor absenţi 9
Voturi pentru 14
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi