HCL 249 / 2018-10


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 249/12.10.2018

privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Construire grădiniţă
Amplasament : Satu Mare, Str. Dâmboviţa nr.2


 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.10.2018,
Luând act de cererea Parohiei Reformate Satu Mare III în calitate de beneficiar, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr.39216/14.08.2018 , avizului favorabil al Arhitectului șef nr.25/16.05.2018, raportul de specialitate al Arhitectului șef nr.46250/02.10.2018, expunerea de motive a Primarului municipiului Satu Mare nr. 46252/02.10.2018 în calitate de iniţiator, raportului de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios şi Arhivă cu nr.47248/08.10.2018 şi raportului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Satu Mare,
Analizând documentaţia de urbanism supusă aprobării,
În conformitate cu:
- prevederile art.25, alin.(1), art.27 lit.c, art.37, alin.( 1) şi alineatele 1-(1^3), art 45 lit. c, art.48, art.56 alin.1,3 şi 4 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile art.19 secţiunea a 7-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.233/2016, pentru aprobarea Normelor metedologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
- secţiunea a 4-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism;
- prevederile art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.e, alin.6 lit.a pct.11 şi art. 45, alin.2, lit.e, art.115 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare
Adoptă prezenta

 


H O T Ă R Â R E

 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia: Planul Urbanistic de Detaliu - Construire grădiniţă, Satu Mare, Str. Dâmboviţa nr.2, întocmit de SC CONCEPT STUDIO SRL., în conformitate cu proiectul nr.136/2017 şi în conformitate cu anexele.

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.3 Echiparea tehnico- edilitară se va realiza de investitor/beneficiar, de la reţelele existente în zonă.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Arhitectul șef.

Art.5 Prezenta documentaţie se comunică prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevătut de lege, beneficiarului Parohia Reformată Satu Mare III, Primarului Municipiului Satu Mare, Arhitectului șef şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare.

 

 

 


Preşedinte de şedinţă                                                                                                   Contrasemnează
Gáti Ştefan                                                                                                            Secretar al municipiului
                                                                                                                              Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 14
Nr total al consilierilor absenţi 9
Voturi pentru 14
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

 

Înapoi