HCL 248 / 2018-10


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MAREHOTĂRÂREA Nr. 248/12.10.2018

privind aprobarea documentatiei P.U.D.
„ TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE CUBIC
IN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE" Amplasament: zona Cubic,

Satu Mare


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.10.2018,
Luând act de cererea MUNICIPIUL SATU MARE, prin primar Kereskényi Gábor, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 47266/08/10/2018, avizului favorabil al Arhitectului şef nr. 26/10.10.2018, raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 47779/10.10.2018, expunerea de motive a Primarului municipiului Satu Mare nr. 47780/10.10.2018, în calitate de iniţiator şi raportului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- art. 25 alin (1), art. 37 alin 1-1^3, art. 45 lit.c, art. 48, art.56 alin 4 din Legea nr. 350/06.07. 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile art.19 secţiunea a 7-a "Plan urbanistic de detaliu " din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism , cu modificările şi completările ulterioare
- secţiunea a 4-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,

 

În temeiul prevederilor art. 36, alin(5), lit. c); alin.(6), lit.a), pct.11 şi art. 45 alin.(2), lit.e) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare
Adoptă prezenta,

 


H O T Ă R Â R E:

 


Art.1Se aprobă documentaţia: Plan Urbanistic de Detaliu „Transformarea Zonei degradate Cubic în Zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" Amplasament: zona Cubic, Satu Mare, întocmit de S.C. ARHING PROIECT S.R.L., şef proiect- arh. MIRELA MOIŞ, în conformitate cu proiect nr. 88/2017 şi în conformitate cu anexele.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 3 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.3 Echiparea tehnico edilitară a zonei se va realiza de către investitor de la reţelele existente în zonă.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Arhitectul Şef.

Art.5 Prezenta documentaţie se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Arhitectului șef şi Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.


Preşedinte de şedinţă                                                                                                Contrasemnează
Gáti Ştefan                                                                                                               Secretar al municipiului
                                                                                                                               Mihaela Maria Racolţa

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 14
Nr total al consilierilor absenţi 9
Voturi pentru 14
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Înapoi