HCL 247 / 2018-09

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

HOTĂRÂREA nr. 247/27.09.2018
pentru completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 192/31.08.2017 privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii ,, Varianta de ocolire Satu Mare ,,


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 45366/27.09.2018, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator înregistrată cu nr. 45367/27.09.2018, de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Având în vedere adresa transmisă de Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj- Secția Drumuri Naționale Satu Mare nr. 2237/25.09.2018 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 45359/27.09.2017,
În baza prevederilor art.2 alin (1) lit. a și ale art. 28 alin (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 1.084 /2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", judeţul Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
Adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1. Se completează anexa 1 la H.C.L. nr. 192/31.08.2017 privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii ,, Varianta de ocolire Satu Mare" cu o poziție nouă care are datele de identificare cuprinse în anexa nr. 1 a prezentei hotărâri.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări, Închirieri.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. şi celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 


Preşedinte de şedinţă                                                                                           Contrasemnează
Doina Feher                                                                                                           Secretar al municipiului
                                                                                                                               Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 23
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 1

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi