HCL 244 / 2019-10

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


 

HOTĂRÂREA Nr. 244/ 31.10.2019

privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Apaserv Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 3 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 35/07.10.2019

 

 


 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019.
Analizând proiectul de hotărâre nr. 51427 din 22.10.2019.
Luând act de solicitarea depusă de către Consiliul de administraţie al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. înregistrat sub nr. 48993/08.10.2019,
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 118/27.04.2017 prin care domnul Masculic Csaba a fost mandatat ca reprezentant al Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Apaserv Satu Mare SA, de prevederile art. 19 lit. e) din Actul constitutiv al SC Apaserv Satu Mare SA aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 239/28.11.2013,
Analizând referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare nr. 51429/ 22.10.2019, în calitate de iniţiator, raportul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat nr. 51434/ 22.10.2019, Raportul de deschidere de noi puncte de lucru al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. nr. 16166/30.08.2019 şi Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- art. 2 pct. 2 lit. b), art. 3 pct. 2 lit. a) şi art. 64^3 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 125 ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) şi art. 132 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

 

Art.1. Se aprobă mandatarea domnului Masculic Csaba, reprezentant al Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Apaserv S.A. Satu Mare să voteze în favoarea aprobării Proiectului de hotărâre înscris la art. 1 pct. 3 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 35/07.10.2019 având ca obiect deschiderea de noi puncte de lucru al societăţii Apaserv Satu Mare S.A., care constituie anexă la prezenta.

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul Masculic Csaba.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Consiliului de Administraţie al Apaserv S.A., domnului Masculic Csaba, Primarului Municipiului Satu Mare şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare.

 

 

 


Președinte de ședință                                                                                        Contrasemnează
Szejke Ottilia                                                                                                           Secretar
                                                                                                                        Mihaela Maria Racolța


 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) lit. h) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Înapoi