HCL 243 / 2019-10


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 HOTĂRÂREA Nr. 243/31.10.2019

privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T. Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apaserv Satu Mare S.A., să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct.2 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 35/07.10.2019

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019,
Luând act de solicitările depuse de către Consiliul de administrație al S.C. Apaserv S.A. nr. 18536/07.10.2019 și înregistrată sub nr. 48993/08.10.2019, respectiv nr. 17596/24.09.2019 și înregistrată sub nr. 47713/01.10.2019, de Raportul de specialitate al S.C. Apaserv S.A. nr. 19040/15.10.2019,
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 118/27.04.2017 prin care domnul Masculic Csaba a fost mandatat ca reprezentant al Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Apaserv SA, de prevederile art. 18 lit.k din Statutul APASERV SATU MARE S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 29/28.02.2019,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 51966/25.10.2019, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare nr. 51969/25.10.2019, în calitate de inițiator, raportul Serviciului Resurse Umane Salarizare nr. 51975/25.10.2019 şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 27 din 16.09.2019 și Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Satu Mare nr. 10/25.09.2019,
- art. 2 pct. 2 lit. b), art. 3 pct. 2 lit. a) şi art. 64^3 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 125 ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) şi art. 132 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 


 

Art.1. Se aprobă mandatarea domnului Masculic Csaba, reprezentant al Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Apaserv S.A. Satu Mare să voteze în favoarea aprobării proiectului înscris la art. 1 pct.2 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 35/07.10.2019, având ca obiect aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale Apaserv Satu Mare S.A., care constituie Anexa la prezenta hotărâre, potrivit Anexei nr.1 și nr.2 la H.C.A. nr.27/16.09.2019 .

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul Masculic Csaba.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Consiliului de Administraţie al Apaserv S.A., domnului Masculic Csaba, Primarului Municipiului Satu Mare şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare.

 

 

 Președinte de ședință                                                                                      Contrasemnează
Szejke Ottilia                                                                                                         Secretar
                                                                                                                      Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) lit. h) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

Înapoi