HCL 242 / 2019-10

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 242/31.10.2019

privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2019

 

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.52027/25.10.2019, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 52.028/25.10.2019, raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, Gospodărire, Întreţinere din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 52.031/25.10.2019, de avizul comisiei de specialitate a consiliului local, Raportul nr. 19560/22.10.2019 întocmit de Apaserv Satu Mare S.A.
În conformitate cu prevederile art.27 lit aa) din Actul Constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin H.C.L. nr. 239/28.11.2013, modificat prin H.C.L. nr. 170/31.07.2017 şi prin H.C.L. nr. 29/28.02.2019;
În temeiul art.10 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b) şi lit. d), alin.(4) lit. f), alin. 7 lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3), lit g) din O.U.G nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
Adoptă prezenta,

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

 


 

Art.1. Se aprobă modificarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. şi finanţat din fondul IID pentru anul 2019, parte integrantă a Programului de investiţii - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, conform anexei la prezenta hotărâre.


Art.2. Programul de investiţii - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare va fi actualizat în baza prezentei hotărâri.

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează directorul general al Apaserv Satu Mare S.A.

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Serviciului Investiţii, Gospodărire, Întreţinere, S.C. Apaserv Satu Mare S.A şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare.

 

 Președinte de ședință                                                                                       Contrasemnează
Szejke Ottilia                                                                                                          Secretar
                                                                                                                           Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) lit. g) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

R

Fișiere atașate

Înapoi