HCL 241 / 2019-10

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 241/31.10.2019

pentru aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, şi a listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL

 

 



Consiliul local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 51944/25.10.2019;
- referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 51946/25.10.2019,
- raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 51948/25.10.2019,
- raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 51952/25.10.2019
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare ,
Luând act de procesul verbal nr. 51917/25.10.2019 întocmit în urma întrunirii Comisiei de analiză a dosarelor, constituită conform Dispoziţiei Primarului municipiului Satu Mare nr. 744/16.10.2019,
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 124/30.05.2019 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Satu Mare,
Luând în considerare prevederile art. 8 alin. (2), (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 14 şi art. 15 din Hotărârea de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin (2) lit. c) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. g), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, art. 198 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta

 

 


HOTĂRÂRE

 


 

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 203/26.09.2019.


Art.2. Se aprobă lista finală de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţă pentru tineri, destinate închirierii, valabilă pentru anul 2019, stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor/cererilor depuse în vederea repartizării unor locuinţe pentru tineri la nivelul Municipiului Satu Mare, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3. (1) Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuință, precum și la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, în termen de 7 zile calendaristice de la afişarea listelor aprobate conform art 1.

(2) Soluţionarea contestaţiilor se va realiza în termen de 15 zile calendaristice de la primire, în condiţiile legii.


Art.4. Repartizarea locuinţelor construite din fondurile A.N.L. se va realiza în funcţie de fondul locativ disponibil.


Art.5. La data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces.


Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.


Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 



Președinte de ședință                                                                                  Contrasemnează
Szejke Ottilia                                                                                                      Secretar
                                                                                                                     Mihaela Maria Racolța

 


 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) lit. g) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 17
Voturi împotrivă 0
Abţineri 4

 

 

 

 

 

 

Înapoi