HCL 240 / 2019-10

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 HOTĂRÂREA Nr. 240/31.10.2019

privind vânzarea către Fürtös Enikö a locuinţei situată în municipiul
Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.P, ap. 2

 

 


 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 51888/25.10.2019,
- referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 51889/25.10.2019 în calitate de iniţiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri şi al Direcției economice înregistrat sub nr. 518910/25.10.2019,
- raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 51995/25.10.2019,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere Sentinţa civilă nr. 152/03.04.2019 a Tribunalului Satu Mare pronunțată în dosar nr. 2169/83/2018 rămasă definitivă prin decizia civilă din data de 22.10.2019 a Curții de Apel Oradea prin care, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/1992, Consiliul Local al municipiului Satu Mare este obligat la emiterea unei hotărâri de aprobare a vânzării către reclamanta, Fürtös Enikö, a locuinţei pe care o deţine în baza unui contract de închiriere,
Văzând prevederile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,
În conformitate cu dispoziţile art. II din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. b) şi ale prevederilor art. 139 alin (2), din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,
Adoptă prezenta,

 

 

 


H O T Ă R Â R E 

 

 


 

Art.1. Se aprobă vânzarea către Fürtös Enikö a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul Cloşca nr. 72-74, bl. A, parter, ap. 2, la preţul de vânzare stabilit de reglementările în vigoare la data începerii procedurii de vânzare, respectiv la data de 23.05.2008, în conformitate cu dispoziţiile art. II din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat.

 

Art.2. Preţul de vânzare a locuinţei identificate la art. 1, este de 5 327,99 lei, calculat conform prevederilor Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat.

 

Art.3. Se împuterniceşte viceprimarul municipiului Satu Mare, Albu Adrian, să semneze contractul de vânzare cumpărare.

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Viceprimarului municipiului Satu Mare dl Albu Adrian, Instituţiei Prefectului Judeţul Satu Mare, doamnei Fürtös Enikö şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 


Președinte de ședință                                                                                   Contrasemnează
Szejke Ottilia                                                                                                       Secretar
                                                                                                                      Mihaela Maria Racolța


 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (2) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi