HCL 239 / 2020-12

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

Modificata de HCL 222/26.08.2021

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 239/22.12.2020
privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din municipiul Satu Mare, cu destinația drum de exploatare

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2020,
Analizând:
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 54204/16.12.2020,
referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 54205/16.12.2020, în calitate de inițiator,
raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri înregistrat sub nr. 54206/16.12.2020,
raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 54473/17.12.2020,
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
art. 136 alin. (4) din Constituția României,
art. 881, art. 885 alin. (1), art. 888 ale Codului civil, Titlul VII, Cartea funciară,
art. 10 alin. (2), art. 24 alin. (2) și alin. (3) ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
art. 23 și art. 78 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,
art. 87 alin. (5), art. 286 alin. (4), Anexa 4, pct. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

Adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art. 1. Se însușesc documentațiile cadastrale de primă înscriere, întocmite de S.C. Fat Topo Service SRL prin Pura Ioan Dan, a unor imobile teren, situate în municipiul Satu Mare și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
• Nr. proiect 624/2020 - De 832 în suprafață de 12032 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624L/2020 - De 437 în suprafață de 467 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624A/2020 - De 5/1 în suprafață de 731 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624H/2020 - De 308/1 în suprafață de 2555 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624F/2020 - De 249 în suprafață de 683 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624B/2020 - De 7/1/18 în suprafață de 4458 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624C/2020 - De 60/1 în suprafață de 925 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624D/2020 - De 48 în suprafață de 1503 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624E/2020 - De 57/16 în suprafață de 1589 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624M/2020 - De 446/1 în suprafață de 1666 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624I/2020 - De 444 în suprafață de 910 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624J/2020 - De 438 în suprafață de 2572 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect: 624K/2020 - str. Spicului, în suprafață de 16659 mp, categoria de folosință drum în intravilan- DR.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Satu Mare a imobilelor identificate la art.1, cu categoriile de folosință specificate.

Art. 3. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înscrierea în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolele precedente şi înfiinţarea de coli de Carte Funciară.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art. 5. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și, prin intermediul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri, O.C.P.I Satu Mare.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi