HCL 238 / 2020-12

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 238/22.12.2020
privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a municipiului Satu Mare în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora, către RCS&RDS S.A., asupra unor terenuri din municipiul Satu Mare, situate în Piața de Alimente Someș și Piața Agroalimentară Micro 17

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2020,
Analizând:
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 53326/11.12.2020,
referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 53327/11.12.2020, în calitate de inițiator,
raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 53328/11.12.2020,
raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 53507/11.12.2020,
adresa nr.488/22.09.2020 înaintată de către RCS&RDS SA, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 41521/22.09.2020,
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:

art. 1167-1179, din Codul Civil,
art. 286 alin.(4) din Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,
art.1 alin.(2) lit. a), art. 3 alin.(3), art. 4, art.5, art.12 alin.(1), din Legea nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice cu modificările și completările ulterioare,
art.1 alin. 2 din Decizia ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică,
art.10 alin. (1) din OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, modificată,
Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. g), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se acordă, pe o perioadă de 15 ani, dreptul de acces, către RCS&RDS SA, asupra unei suprafețe de câte 5,0 mp teren în vederea instalării și întreținerii unor echipamente de rețele de comunicații electronice, cu scopul îmbunătățirii semnalului de telefonie mobilă în două din piețele din municipiu respectiv: Piața Someș și Piața Agroalimentară Micro 17, teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Satu Mare.
Art. 2. Tariful pentru exercitarea dreptului de acces, constituit potrivit celor menționate la articolul precedent, este de zero lei, conform Deciziei ANCOM nr. 997/2018.
Art. 3. Se aprobă contractul cadru privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea publică a municipiului Satu Mare în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și RCS&RDS S.A.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                    Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi