HCL 237 / 2020-12

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 237/22.12.2020
privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a municipiului Satu Mare

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 54446/22.12.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare nr. 54449/17.12.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 54451/17.12.2020, raportul de specialitate al Serviciului Juridic nr. 54570/17.12.2020 şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1), art. 36 alin (5), art. 37 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
Constatând necesitatea de a modifica componenţa nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Satu Mare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi alin (14), art. 139 alin. (1) , art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism a municipiului Satu Mare conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se abrogă art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 50/27.02.2020 privind componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism a municipiului Satu Mare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Arhitectul şef.

Art. 4. Prezenta o se comunică prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Arhitectului şef, iar, prin intermediul Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană, membrilor comisiei.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                  Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                               Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi