HCL 227 / 2020-12

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


 

 


HOTĂRÂREA nr. 227/22.12.2020

privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 -2021

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 53.928 din 15.12.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 53.929 din 15.12.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Biroului Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ înregistrat sub nr. 53.930 din 15.12.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/07.10.2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat,
respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011,
Având în vedere art. 105 alin (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare,
Respectiv a Hotărârii de Guvern nr. 1064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) şi d), alin. 4 lit. a), alin. 7 lit. a) din O.U.G 57/2019, privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a) şi prevederile art. 196, alin (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă un număr de 3.095 burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiului Satu Mare, decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta Hotărâre abrogă HCL 200/26.11.2020.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciul de specialitate.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare și Biroului Finanțarea și Administrarea Unităților de Învățământ.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi