HCL 226 / 2018-08


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 226/30.08.2018

privind însușirea documentației de dezlipire în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului înscris în CF nr. 159567 sub nr. top 6526/147 L

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 39908/ 22.08.2018, de expunerea de motive a viceprimarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 39910/ 22.08.2018, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 40150/23.08.20182018 și de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Având în vedere solicitarea şi documentaţia depusă de către Kerekes Alexandru Otelo, reprezentant al S.C. ALEX & CAMI COMPANY S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 30339/18.06.2018, care are ca obiect de dezlipire în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului înscris în CF nr. 159567 sub nr. top 6526/147 L.
Ţinând seama de prevederile art. 36 alin.1 din Legea nr 18/1991 fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 879 alin. 2, art. 880 şi ale art. 888 din Cod civil, republicat, ale art.132 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, actualizat şi ale art. 24 din Legea nr. 7/1996, cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta


H O T Ă R Â R E :

 

Art.1.Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Satu Mare a cotei de 5743/5872 părți (17.229 mp) teren înscris în CF nr. 159567 (nr. CF vechi 59240) Satu Mare sub nr. top 6526/147 L.
Art.2.Se însuşește lucrarea de specialitate denumită "Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire/alipire", vizată O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 31364/29.05.2018, întocmită de persoană fizică autorizată A.N.C.P.I. - ing. Hodor Marcel Grațian, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă dezlipirea imobilului teren situat în Satu Mare în suprafață totală de 17.616 mp înscris în CF nr. 159567 (nr. CF vechi 59240) Satu Mare sub nr. top 6526/147 L, după cum urmează:
- Lot 1 - nr. cadastral 180622, în suprafață de 387 mp - proprietate a S.C. ALEX & CAMI COMPANY S.R.L. și a lui Kerekes Alexandru Otelo (reprezentantul societății)
- Lot 2 - nr. top 6526/147 L, în suprafață de 17.229 mp - proprietatea Municipiului Satu Mare;

Art.4.Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.5.Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înființarea de coli de carte funciară și înscrierea în evidenţele CF a celor aprobate în articolele precedente.

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Viceprimarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art.7.Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, O.C.P.I Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 


Preşedinte de şedinţă                                                        Contrasemnează
Fanea Dumitru                                                             Secretar al municipiului
                                                                                     Mihaela Maria Racolţa

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

 

Înapoi