HCL 225 / 2018-08


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


HOTĂRÂREA Nr. 225/30.08.2018

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 94/29.03.2018 cu privire la actualizarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018;
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 40266/24.08.2018, de expunerea de motive a viceprimarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 40267/24.08.2018, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 40301/24.08.20182018 și de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local.
Prevederile Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.94/29.03.2018 cu privire la actualizarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini;
Având în vedere prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) lit. d), alin.(6), lit. a), pct. 4.din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta


                                                               H O T Ă R Â R E:


Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în conținutul Anexei la H.C.L. Satu Mare, nr. 94/29.03.2018 ultima filă - cu privire la terenurile din zona industrială, în sensul în care în loc de ,,Valoarea utilității ..." se va scrie " Criterii pentru stabilirea valorii terenului ..." și în loc de "... Valoare utilității ..." se va scrie "... Valoarea terenului ...", conform Anexei nr. 1 la prezenta.

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Viceprimarul municipiului Satu Mare şi Comisia de vânzare terenuri.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului, membrilor Comisiei de vânzare terenuri, Serviciului juridic contencios arhivă, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare.

 

Preşedinte de şedinţă                                                                        Contrasemnează
Fanea Dumitru                                                                          Secretar al municipiului
                                                                                             Mihaela Maria Racolţa

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi