HCL 224 / 2018-08

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


HOTĂRÂREA Nr. 224/30.08.2018

privind acordarea în folosință gratuită a Monumentului Eroilor de Război din Sătmărel, pe durata executării lucrărilor de reabilitare, către Muzeul Județean Satu Mare

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 40349/27.08.2018, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 40420/27.08.2018, de expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 40350/27.08.2018 și de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Analizând solicitarea Muzeului Județean Satu Mare înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 40342/27.08.2018,
Având în vedere prevederile art. 3 alin (1) și alin (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.861 alin (3), ale art. 874 și art. 875 din Codul Civil,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit c, art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta


HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către Muzeul Județean Satu Mare a Monumentului Eroilor de Război din Sătmărel, în vederea executării lucrărilor de reabilitare și pentru organizarea activităților care vizează Centenarul încheierii Primului Război Mondial.

 

Art.2. Transmiterea în folosință gratuită aprobată la art. 1 se face pe o perioadă de 15 luni începând cu data de 01.10.2018.

 

Art.3. Predarea - primirea imobilului identificat la art.1 al prezentei, se va face pe bază de protocol.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

 

Art.5. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Serviciului Financiar Contabilitate, Muzeului Județean Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 


Preşedinte de şedinţă                                                                   Contrasemnează
Fanea Dumitru                                                                         Secretar al municipiului
                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

 

Înapoi