HCL 223 / 2018-08


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


HOTĂRÂREA nr. 223/ 30.08.2018
privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare a imobilului situat în Satu Mare, Aleea Jiului, nr. 64

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 40434/27.08.2018, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 40431/27.08.2018, de expunerea de motive a primarului municipiului în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 40435/28.08.2018 și de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Ținând cont de solicitarea Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare nr. 8207/27.08.2018 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 40419/27.08.2018,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit "c" , ale art. 45 alin. (3) precum și ale art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită în favoarea Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare asupra imobilului situat în Satu Mare, Aleea Jiului, nr. 64, în suprafață de 513 mp, înscris în CF nr. 159183 Satu Mare, sub nr. cadastral 13238, în vederea realizării unui Centru Comunitar pentru persoane vârstnice, pe perioada desfășurării activităților sociale.

 

Art.2. Predarea primirea imobilului identificat la art. 1 se va face pe baza unui proces verbal de predare - primire.

Art.3. Se dispune înscrierea în evidenţele O.C.P.I. Satu Mare a celor aprobate la art.1.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

 

Art.5. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                        Contrasemnează
Fanea Dumitru                                                                             Secretar al municipiului
                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

Înapoi