HCL 222 / 2018-08

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


HOTĂRÂREA Nr. 222/30.08.2018

privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a imobilului "Hotel Sport" situat în municipiul Satu Mare, str. Mileniului nr. 25, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare, în domeniul public al Municipiului Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 40319/24.08.2018, de expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 40320/24.08.2018, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 40401/27.08.2018 și de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Ţinând cont de prevederile art. 860 alin. (3) din Codul civil și art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,
Adoptă prezenta


HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se solicită transmiterea dreptului de proprietate a imobilului "Hotel Sport" situat în municipiul Satu Mare, str. Mileniului nr. 25, având datele de identificare cuprinse în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare, în domeniul public al Municipiului Satu Mare.
Art.2. (1) Municipiul Satu Mare se obligă să mențină destinația actuală a imobilului și să asigure gratuitatea desfășurării activităților specifice Ministerului Tineretului și Sportului, precum și a unităților/instituțiilor din subordinea sau coordonarea acestuia.
(2) Scopul prevederilor art.1 din prezenta hotărâre este de a asigura reabilitarea imobilului "Hotel Sport" pentru cazarea sportivilor care vor participa la evenimente în municipiul Satu Mare.
Art.3. În situația în care, în urma controlului, se constată că imobilul transmis potrivit art. 1, nu este folosit în conformitate cu destinația, imobilul revine de drept domeniului public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare.
Art.4. (1) Municipiul Satu Mare se obligă să reabiliteze și să întrețină imobilul transmis.
(2) Predarea preluarea imobilului care face obiectul prezentei hotărâri se face pe bază de protocol între părți, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern.
(3) La transmiterea imobilului se vor preda mijloacele fixe și obiectele de inventar din dotare.
(4) Preluarea imobilului se face cu respectarea situației juridice existente la data transmiterii dreptului de proprietate.
(5) Municipiul Satu Mare se va subroga în toate drepturile și obligațiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra imobilului solicitat pentru transmitere.
(6) Odată cu predarea imobilului se va preda-prelua activul și pasivul conform situației contabile și juridice la data predării.
(7) Odată cu predarea imobilului, Municipiul Satu Mare va proceda, în condițiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilului preluat.
(8) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilului se va proceda la înscrierea în evidențele de carte funciară a dreptului de proprietate publică în favoare Municipiului Satu Mare, în condițiile legii.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.


Preşedinte de şedinţă                                                                   Contrasemnează
Fanea Dumitru                                                                          Secretar al municipiului
                                                                                                      Mihaela Maria Racolța

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi