HCL 215 / 2019-10

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 HOTĂRÂREA Nr.215/18.10.2019
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli
al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2019

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18.10.2019,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 50180/15.10.2019, raportul Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 50191/15.10.2019, referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 50182/15.10.2019, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare, Nota de fundamentare a Transurban S.A. nr. 2532/25.09.2019, cu privire la elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2019,
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum si de Legea Bugetului de Stat nr. 50/15.03.2019 pentru anul 2019.
Având în vedere prevederile OMFP 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici,
În conformitate și cu următoarele:
Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale , cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
OG nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
Legea Bugetului de Stat nr. 50 din 15.03.2019 pentru anul 2019
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.47/11.03.2019
OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere Hotărârea nr. 20/26.09.2019 a Consiliului de Administratie al TRANSURBAN S.A. Satu Mare și adresa TRANSURBAN S.A. înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr. 50146/15.10.2019.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d , prevederile art. 139 alin. (3) alin. a) și prevederile art. 196 alin (1) lit.a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 


 

Art.1.Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Transurban S.A. Satu Mare pe anul 2019, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2.Prezenta hotărâre va fi susţinută de dl. Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

 

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al Transurban S.A. Satu Mare.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare şi Transurban S.A. Satu Mare.

 

 

 

 

 

Președinte de ședință                                                                                  Contrasemnează
Szejke Ottilia                                                                                                     Secretar
                                                                                                                    Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 22
Nr . total al consilierilor prezenţi 19
Nr. total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 19
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi