HCL 214 / 2019-10

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 214/18.10.2019
Privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18.10.2019,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 50.164/15.10.2019, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 50.166/15.10.2019 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat sub nr. 50.168/15.10.2019, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Constatând necesitatea aprobării rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2019,
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
Ținând cont de prevederile O.G. nr. 12/12.08.2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019,
În baza adresei D.G.R.F.P Cluj Napoca nr. 52.386/2019 privind repartizarea pe trimestre a sumelor aprobate prin Decizia şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare,
Luând în considerare adresele nr. 84/25.03.2019 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 16.979/25.03.2019, privind aprobarea repartizării pe unități administrativ teritoriale a cotei de 17,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimat a fi încasat în anul 2019, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și nr. 8.032/16.05.2019, privind comunicarea unei sume reprezentând transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiează copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă transmise de către Consiliul Judeţean Satu Mare,
Ținând cont de adresa nr. 196/18.06.2019 a Consiliului Județean Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 31.750/19.06.2019 privind comunicarea fondurilor alocate municipiului Satu Mare din cota de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019,
Având în vedere Legea nr. 153/28.06.2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 232/20.08.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 306/28.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, nr. 3632/19.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.289/16.05.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.474/27.06.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.473/27.06.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.501/03.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.488/03.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.513/15.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capital Uman nr. 6.077/03.07.2019, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene şi D.A.S. Satu Mare, respectiv Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.602/01.08.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare,
În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005.
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011, actualizată, a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare adresa nr. 11/23.01.2019 a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 4.403/23.01.2019 privind solicitarea de fonduri în vederea achiziționării unui aparat pentru litotritia intracorporeală a calculilor Laser Halmium 35 W,
Ținând cont de adresa D.S.P. Satu Mare nr. 5.042/04.07.2019 transmisă către D.A.S. Satu Mare privind comunicarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli-transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății pe anul 2019, respectiv adresa D.A.S. Satu Mare nr. 6.115/25.07.2019 transmisă la Primăria municipiului Satu Mare,
Având în vedere solicitarea depusă de către Transurban S.A. Satu Mare cu nr. 2.722/14.10.2019, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 50.144/15.10.2019,
În baza art. 129, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul art. 139, alin. 3 lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 


 

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2019, la valoarea totală de 213.950.142 lei, din care:
189.933.919 lei la Secţiunea de funcţionare,
24.016.223 lei la Secţiunea de dezvoltare.

Art.2. Se aprobă suplimentarea cu suma de 750.000 lei a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare. Bugetul rectificat se ridică la suma de 11.950.000 lei în Secțiunea de funcționare a bugetului local.

Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului Satu Mare pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Satu Mare, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale A.J.F.P Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare, Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare sau Contracte de finanţate semnate pentru finanţarea unor obiective din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri guvernamentale. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli.

Art.4. Sumele aprobate în Bugetul local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, respectiv în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare vor constitui Bugetul de Venituri şi Cheltuieli consolidat al municipiului Satu Mare pe anul 2019.

Art.5. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare , Directorului executiv economic şi Serviciului Buget.

 

 

 

 


Președinte de ședință                                                                              Contrasemnează
Szejke Ottilia                                                                                                   Secretar
                                                                                                                Mihaela Maria Racolța


 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 22
Nr . total al consilierilor prezenţi 19
Nr. total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 19
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi